9 apr 2015
9-apr-2015

Gedragsregels bij AVGM

Voor een sociaal veilige sportomgeving en preventie van seksuele intimidatie

Inleiding

AVGM bestaat sinds 1957 en ontleent haar bestaansrecht aan de sportactiviteiten maar ook aan de fijne sfeer waarin gesport kan worden. Sportbeoefening en sportbeleving behoren prettig te zijn en doorgaans gaan onze leden op een respectvolle manier met elkaar om. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin leden zich niet prettig voelen. Het bestuur van AVGM heeft daarom deze gedragscode opgesteld om duidelijk te maken welke omgangsvormen men wenst te zien binnen de eigen vereniging, maar ook in omgang met andere verenigingen. Deze code beschrijft het doel, de uitgangspunten en een aantal algemene en specifieke gedragsregels. Iedereen binnen AVGM: bestuursleden, (hulp)trainers, begeleiders, het vrijwilligerskader maar ook leden en hun ouders/begeleiders dienen te handelen conform deze gedragscode.

Een onderdeel van een veilige sportomgeving zijn maatregelen om seksuele intimidatie te voorkomen. Daarom hebben we voor AVGM ook specifieke gedragsregels en preventiemaatregelen opgesteld ten bate van alle leden en specifiek voor de bescherming van onze jeugdleden.

Als laatste is een aantal maatregelen opgesteld.

Doel

Het doel van deze gedragscode is bruikbare regels te geven voor de gewenste omgang of gewenst gedrag voor alle betrokkenen binnen AVGM. Deze regels moeten bijdragen aan een gezonde sportomgeving en sportsfeer, een respectvolle onderlinge omgang met elkaar en het voorkomen van ongewenst gedrag.

Uitgangspunten

 • De oprechte wensen en de belangen van een lid hebben voorrang boven de wensen en belangen van de bestuursleden en/of trainers, mits niet in strijd met de statuten.
 • Respectvolle onderlinge omgang wordt nagestreefd. Bestuursleden, (hulp)trainers, begeleiders en het vrijwilligerskader geven daarbij het goede voorbeeld.
 • Onder ongewenst gedrag verstaan we alle vormen van intimidatie, agressie en geweld, discriminatie of pesten.
 • Van ongewenst gedrag kan zowel sprake zijn bij direct contact als bij contact via communicatiemiddelen als telefonisch, internet, e-mail, sms, etc.
 • Om te bepalen of er sprake is van ongewenst gedrag wordt niet uitgegaan van de bedoelingen van de veroorzaker, maar van de wijze waarop het gedrag overkomt bij de persoon die het ondergaat.
 • Mensen hebben het recht om zelf hun grenzen te stellen in de omgang met elkaar.

Gedragsregels

Algemene gedragsregels

 • Respecteer de privacy van je clubleden in ruime zin.
 • Ga op een respectvolle manier met elkaar om.
 • Onthoud je van ongewenst gedrag zoals schelden, grof taalgebruik, irriteren, geweld, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie en andere vormen van (verbale) agressie.
 • Ongewenst gedrag kan gemeld worden bij de vertrouwenspersoon.
 • Meld ongewenst gedrag ook als het onbedoeld door jezelf is veroorzaakt.
 • Bij wangedrag van jeugdleden worden direct de ouders geïnformeerd.
 • Gebruik de accommodatie en materialen zoals dat bedoeld is.
 • Heb respect voor de vertrouwelijkheid van informatie die je krijgt van de vereniging.
 • Draag de gedragscode ook uit naar o.a. toeschouwers, ouders, etc.
 • Ook buiten het AVGM complex ben je een ambassadeur van de club. Zorg ervoor dat je de club op een sportieve en correcte wijze vertegenwoordigt.

Specifieke regels voor trainers en begeleiders

 • Zorg voor een omgeving waarin de sporter zich fysiek en emotioneel veilig voelt.
 • Leer de leden dat spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
 • Je hebt een voorbeeldfunctie.
 • Bedenk dat leden voor hun plezier sporten en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van de sport, verliezen trouwens ook.
 • Schreeuw niet en maak de leden nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen (zeker niet ten overstaan van derden).
 • Sporters hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.

Specifieke Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleed- of hotelkamer. Bij risicogevoelige situaties (bijvoorbeeld wassen/douchen, uitkleden en slapen gaan) zijn minstens twee leidinggevenden aanwezig. Indien er door omstandigheden maar een leidinggevende aanwezig kan zijn, dan moet ervoor gezorgd worden dat altijd meer dan 1 jongere aanwezig zal zijn.
 • De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Maatregelen tegen ongewenst gedrag

Vertrouwenspersoon

Wanneer je als atleet, trainer, ouder of toeschouwer ongewenst gedrag ervaart, meld je dit bij de vertrouwenspersoon. Het kan gaan om pesten, treiteren, intimideren, manipuleren, schelden, iemand buiten sluiten, agressie, spugen. Een te onderscheiden ongewenste omgangsvorm is de seksuele intimidatie, ongewenst aanraken, seksueel getinte opmerkingen, aanranding of verkrachting. Ieder voor zich heeft hierin een grens. Als iemand over jouw grens gaat waardoor je je onprettig voelt dan heet dat een ongewenste omgangsvorm.

De vertrouwenspersoon gaat strikt vertrouwelijk om met alle informatie en zal niets doen buiten de melder of klager om. Soms is het voor iemand, vooral een jeugdlid, moeilijk om te reageren naar de vertrouwenspersoon. In dat geval kan een ouder of trainer dit met de vertrouwenspersoon bespreken.

Binnen AVGM is Ria van Dooren aangesteld als vertrouwenspersoon.

vertrouwenspersoon resize

Zij is te bereiken via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon 0499-395625.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Alle trainers, vrijwilligers die op welke wijze dan ook direct betrokken zullen zijn bij de begeleiding van jeugdleden zullen vanaf 2015 worden verzocht om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Deze verklaring kan voor begeleiders bij sportverenigingen gratis bij de gemeente worden aangevraagd.

 

4 okt 2012
4-okt-2012

Commissies

De commissie Lopen behartigt de belangen van de recreatieve - en wedstrijdlopers. In de commissie hebben zitting:

 • een bestuurslid (voorzitter Lopen)
 • de trainingscoördinator
 • de looptrainers als afgevaardigden uit de recreantengroepen en de wedstrijdgroep

Haar taak bestaat uit:

 • Adviseren in trainingsprogramma
 • zorg voor kwalitatief en kwantitatief goed trainerscorps.
 • Zorgen voor het goed verlopen van de trainingen
 • Trainingsopbouw in de meest ruime zin (groepen, niveaus, indeling in groepen)
 • Opleidingen van trainers en assistent trainers
 • stimuleren deelnemen aan eigen wedstrijden door leden
 • Organiseren van de loopcursussen voor beginners
 • veiligheid loopgroepen tijdens trainingen
 • blessurepreventie

 

De commissie Wandelen behartigt de belangen van de recreatieve wandelaars en Nordic wandelaars. In de commissie hebben zitting:

 • een bestuurslid (voorzitter Wandelen)
 • de trainers als afgevaardigden uit de groepen

Haar taak bestaat uit:

 • adviseren in trainingsprogramma
 • zorg voor kwalitatief en kwantitatief goed trainerscorps
 • zorgen voor het goed verlopen van de trainingen
 • opleidingen van trainers en assistent trainers
 • organiseren van de Nordic Walking cursussen voor beginners
 • veiligheid groepen tijdens trainingen
 • blessurepreventie

 

De WOC is verantwoordelijk voor de volledige organisatie van wedstrijden in Best. Zij budgetteert de wedstrijden en bewaakt de uitgaven van de wedstrijden.
In de commissie hebben zitting:

 • een bestuurslid (voorzitter WOC)
 • wedstrijdsecretaris thuiswedstrijden
 • materialen commissie (deze heeft de zorg over het te gebruiken materiaal)
 • diverse leden in de commissie en in het veld

Zeer nauw betrokken bij deze commissie is de juco, dit is de jury contact persoon. In overleg met de WOC wordt het aantal benodigde juryleden voor een wedstrijd bepaald. De juco zorgt dat het aantal benodigde juryleden aanwezig is.
De juco zorgt er eveneens voor dat het jurycorps regelmatig wordt aangevuld met nieuwe leden door het organiseren van jurycursussen.

 

Momenteel hebben we alleen een NAC voor de jeugdleden.
In de commissie hebben zitting:

 • jeugdtrainers van TC baan
 • leden (commisieleden)

De commissie houdt zich bezig met het ontspanningsprogramma. Zo staat er voor de jeugd jaarlijks een jeugdkamp, bingoavond, zwemmen en een speurtocht op het programma.

 

De CHC zorgt voor de:

 • barbezetting tijdens trainingsavonden
 • barbezetting tijdens wedstrijden
 • barbezetting tijdens overige evenementen
 • inkoop
 • prijsbepaling van de consumpties
 • het bij- en schoonhouden van het clubgebouw
 • onderhoud clubgebouw
 • de coördinatie van het gebruik van het clubgebouw

In de commissie hebben zitting:

 • kantinebeheerder(s)
 • bardienstmedewerkers

 

Er is vaak veel publiciteit rond de vereniging: verslagen van wedstrijden, aankondigingen van door GM te organiseren wedstrijden, startergroepen voor hardlopen, cursussen Nordic Wandelen.

Daarnaast zorgt een redactie voor het digitale clubblad en verschijnen er regelmatig nieuwsbrieven. Het kader en leden kunnen een bijdrage voor het clubblad leveren. Het kader levert informatie voor de nieuwsbrieven.

 

De sponsorcommissie houdt zich bezig met adverteerders en het binnen halen van sponsorgelden.
In de commissie zitten:

 • Twee bestuursleden
 • Adviseurs (leden)
 • Secretaris sponsorcommissie

 

De websitecommissie beheert de website van GM, bewaakt de content, zorgt voor de eindcontrole van de aangeleverde teksten en speelt in op nieuwe ontwikkelingen.

De eindredacteuren zijn ook verantwoordelijk voor de samenstelling en uitgave van het digitale clubblad.

De websitecommissie bestaat uit:

 • Bestuurslid
 • Twee webmasters
 • Drie eindredacteuren

 

 

Registreert nieuwe leden a.d.h.v. het inschrijfformulier. Zorgt voor de mutaties van bestaande leden en verzorgt de afmeldingen.

 

 

4 okt 2012
4-okt-2012

Vacatureoverzicht vrijwilligers

Hieronder een overzicht van de vacatures bij onze vereniging.

Wil je graag een steentje bijdragen als vrijwilliger, maar er staat hier geen vacature bij die bij je past? Neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator Marleen Smulders Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. telefoon 0499-390298. Ook voor algemene vragen of opmerkingen over vrijwilligerstaken binnen de vereniging kun je bij haar terecht.

 

Dat zijn vrijwilligers, die bij de wedstrijden meehelpen om het materiaal op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. Op aanwijzingen van de materiaalbeheerder(s) ga je aan de slag. Zowel bij loop- als baanwedstrijden hebben we hiervoor mensen nodig. Wedstrijden vinden gedurende het hele jaar plaats. Je krijgt een overzicht wanneer de wedstrijden plaatsvinden en kunt dan aangeven wanneer je kunt meehelpen.
Voor aanmelden of meer informatie kun je contact opnemen met Carlo Flapper.
carlo.best@gmail.com telefoon 0499-310496.

Dat zijn vrijwilligers, die bij de wedstrijden meehelpen om het materiaal op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. Op aanwijzingen van de materiaalbeheerder(s) ga je aan de slag. Zowel bij loop- als baanwedstrijden hebben we hiervoor mensen nodig. Wedstrijden vinden gedurende het hele jaar plaats. Je krijgt een overzicht wanneer de wedstrijden plaatsvinden en kunt dan aangeven wanneer je kunt meehelpen.
Voor aanmelden of meer informatie kun je contact opnemen met Carlo Flapper.
carlo.best@gmail.com telefoon 0499-310496.

Binnenkort zullen we voor onze ledenadministratie overgaan op een nieuw systeem. Als het goed is wordt het allemaal wat eenvoudiger omdat het nieuwe programma rechtstreeks gekoppeld zal zijn  met de administratie van de Atletiek Unie.
Na jarenlang de ledenadministratie nauwgezet te hebben beheerd, wil Ad Reijenga graag het stokje aan iemand anders overdragen. Deze vrijwilliger moet op de eerste plaats accuraat kunnen werken en het is natuurlijk ook prettig wanneer hij/zij enigszins gewend is om met computers te werken.  Verder is het een overzichtelijke en afgebakende taak waarbij je grotendeels zelf kunt bepalen wanneer je de werkzaamheden uitvoert.
Lijkt het je wat? Of wil je misschien wat meer informatie? Dan kun je contact opnemen met
Ad Reijenga 0499-373473 ledenadministratie@avgm.nl of met Marleen Smulders 0499-390298 secretaris@avgm.nl

Voor de dinsdag en eventueel donderdag zoeken we een trainer voor onze C-junioren.

We zoeken iemand die al enige ervaring heeft als trainer en het leuk vindt om met jongeren van 14 en 15 jaar om te gaan en in staat is ze enthousiast te maken en te houden.

Heb je voor deze vacature belangstelling of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Ben Saris bmsaris@onsbrabantnet.nl telefoon 0499-329911.

De sponsorcommissie heeft jullie hulp nodig. Geniet je ook zo van onze mooie accommodatie, neem je ook zo graag deel aan wedstrijden, die door GM georganiseerd worden? Tijden zijn veranderd, kosten gaan omhoog en subsidies gaan omlaag.


Om alle activiteiten te kunnen voortzetten is GM gebaat bij sponsors, zonder hen houden we het hoofd niet boven water.


Wij hebben daarom dringen behoefte aan nieuwe leden voor onze sponsorcommissie. Het hoeft niet echt veel tijd te kosten, je moet alleen een beetje lef hebben om bedrijven te bezoeken. Wanneer je niet het hele jaar mee wilt draaien in de commissie, kun je bijvoorbeeld in het groepje meedraaien dat het kortingsboekje tot stand brengt. Zoals bij alle taken binnen de vereniging geldt 'vele handen maken licht werk'.


Meld je aan, want samen kunnen we zorgen dat GM de mooie club blijft, die het al is!
 Je kunt contact opnemen met
Ties de Vaan penningmeester@avgm.nl of Peter Cras petercras@bestion.nl.

Het clubgebouw is het centrale punt van onze vereniging en voor veel leden een aantrekkelijk plaats om elkaar te ontmoeten. Een dertigtal vrijwilligers zijn regelmatig in de weer om dat zo te houden. Soms zichtbaar (achter de bar) of niet zichtbaar (achter stofzuiger, ragebol, stoffer en blik of 
de mop).


We zoeken nog een vrijwilliger die één van de genoemde huishoudelijke apparaten zou willen en kunnen bedienen. De dinsdagochtenden staan daarvoor in ons wekelijkse schema.
Voor aanmelden of meer informatie: Bram Flierman aflierman@onsbrabantnet.nl telefoon 0499-310203.

2x per jaar, in maart/april en september/oktober, organiseert GM op 6 woensdagmiddagen schoolatletiek voor kinderen van groep 3 van de basisscholen van Best. Deze kinderen kunnen dan kennismaken met atletiek. Dat is voor de vereniging natuurlijk zeer belangrijk, want het is een manier om kinderen enthousiast te maken voor deze sport. Adri Raaimakers verzorgt deze middagen, maar hij is op zoek naar een atleet, die hem daarbij wil assisteren. Vind je het leuk om met kinderen om te gaan en ze enthousiast te maken voor atletiek? Dan is dit iets voor jou.


Voor aanmelden of meer informatie: Ben Saris bmsaris@onsbrabantnet.nl telefoon 0499-329911.

Vier avonden per week traint de jeugd. Er zijn veel groepen in alle leeftijdscategorieën, dus er zijn ook veel trainers nodig.


Voor enthousiaste mensen, die in staat zijn dat enthousiasme op jeugdige atleten over te brengen, is binnen onze vereniging altijd wel een plaats als (assistent)trainer. Wanneer je ervaring hebt op het gebied van begeleiden en motiveren van jeugd, is dat natuurlijk mooi meegenomen, maar niet perse noodzakelijk. Belangrijker is dat je enthousiast en leuk met kinderen kunt omgaan.
 De vereniging zorgt voor een opleiding, mocht je die nog niet hebben genoten.


Voor aanmelden of meer informatie: Ben Saris bmsaris@onsbrabantnet.nl telefoon 0499-329911.

Gelukkig kunnen we bij wedstrijden een beroep doen op een groot aantal enthousiaste (ouders van) leden die als jurylid willen optreden. Maar niet iedereen kan altijd en bij een evenement als bijvoorbeeld de Kermismeerkampen hebben we ontzettend veel juryleden nodig. Daarom zoeken we doorlopend vrijwilligers, die opgeleid willen worden tot jurylid. Die opleiding (vier dagdelen) is nodig omdat het vaak om officiële wedstrijden gaat. Als je een diploma hebt, kun je meehelpen. De tijd die je er in steekt is te overzien. Je kunt zelf aangeven welke wedstrijden je wilt jureren. Gemiddeld komt dit neer op 3 á 4 wedstrijden per jaar. Juryleden die ambitie hebben om vaker en bij belangrijke wedstrijden te jureren of als starter, microfonist, wedstrijdleider of scheidrechter op willen treden kunnen door extra cursussen volop aan hun trekken komen.


Voor aanmelden of meer informatie: Ben Saris bmsaris@onsbrabantnet.nl telefoon 0499-329911.

Het clubhuis is minimaal vier avonden per week en de zaterdagochtend geopend en op die momenten moet er dus bediening zijn. Bovendien vinden er regelmatig evenementen plaats, waarbij ook een beroep op vrijwilligers wordt gedaan voor bediening. Gelukkig kunnen we al een beroep doen op een grote groep leden die met veel enthousiasme de klanten van een drankje voorzien, maar nieuwe vrijwilligers voor de bar zijn altijd welkom. Je kunt vooraf afspraken maken of je een of meerdere keren per maand een vaste avond wilt draaien of alleen incidenteel gevraagd wilt worden, bijvoorbeeld bij evenementen of wanneer iemand wegens ziekte of vakantie verhinderd is.


Voor aanmelden of meer informatie: clubhuis@avgm.nl

Wij als vereniging moeten voortaan werkzaamheden verrichten zoals:


 • Konijnengaten vullen met aarde

 • Graskanten steken

 • Kogelsectoren schoffelen

 • De graskanten steken

 • Het gras bijhouden met een bosmaaier op moeilijk bereikbare plaatsen

 • Verspringbakken ontdoen van onkruid, aanvegen en aanharken

 • De baan vrijhouden van bladeren

 • De goot van de baan schoonhouden

 • De stoep vegen en het terrein vrij van zwerfafval houden

 • Het schoonhouden van de polsstokvoorzieningen en steeplechase bakDe gemeente Best heeft ons (eenmalig) van materialen voorzien. Denk hierbij aan de nodige gereedschappen zoals bladharken, schoffels en batsen. Ook hebben we twee kruiwagens gekregen en zijn we voorzien van een bosmaaier en bladblazer.
Voor het steken van de graskanten mogen we twee keer per jaar gebruik maken van apparatuur van de gemeente.


Uitvoering van het onderhoud


Op dit moment zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers die enkele keren per jaar een steentje bij willen dragen aan het onderhoud.


Er wordt gewerkt aan een opzet, waarbij één keer in de vier weken een vast onderhoudsprogramma afgewerkt wordt. Vervolgens zijn er vier piekweken, waarin grotere werkzaamheden opgenomen zijn zoals het graskanten steken en het schoonmaken van de goten.
 Iedereen die zich aanmeld kan zelf kiezen voor één of meerdere weken om mee te helpen.


Aanmelden voor het onderhoud kan door een e-mail te sturen naar jcjvankasteren@onsbrabantnet.nl (Jan van Kasteren).

Op een later moment zal bekeken worden welke tijdstippen het best uitkomen om het onderhoud uit te voeren.
 Uiteraard heeft iedereen zelf volledige inspraak over zijn of haar inzet.

 

4 okt 2012
4-okt-2012

Vrijwilligers

Het belang van de vrijwilliger

De belangeloze inzet van onze vrijwilligers is door de jaren heen altijd een kenmerk van GM geweest en loopt als het ware als een rode draad door onze vereniging.

Onze vrijwilligers vormen het cement van de vereniging. Door hun liefde en inzet voor GM bieden zij de structuur waardoor wij heel veel vitaliteit en veerkracht behouden. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers kunnen wij als vereniging bestaan en de contributie laag houden.

Vrijwilligers hebben we nooit genoeg. Mocht u interesse hebben om jurylid te worden, een keer bardienst te draaien, een commissie te ondersteunen, mee te helpen met klussen, het kan allemaal.

Een volledig vacatureoverzicht vindt u onder vacatures.

Inschrijven voor vrijwilligerswerk is ook mogelijk. Hiervoor kunt u het docxinschrijfformulier vrijwilliger invullen.

Vrijwilligerscoördinator

Om overzicht over het vrijwilligerscorps te houden – het gaat bij onze vereniging om zo'n 200 mensen – hebben we een vrijwilligerscoördinator. Zij weet welke leden (en ouders van jeugdleden) een steentje bijdragen en bij welke onderdelen zij actief zijn. Daarnaast is ze op de hoogte waar nog dringend mensen nodig zijn en houdt ze het vacatureoverzicht actueel.

Voor nieuwe vrijwilligers zal zij proberen een plaatsje binnen de vereniging te zoeken, waarbij natuurlijk rekening wordt gehouden met de wensen en de mogelijkheden van de vrijwilliger.

Vanzelfsprekend kan iedereen altijd contact met haar opnemen. Dat geldt voor leden die wellicht meer informatie willen hebben over bepaalde taken of zich als vrijwilliger willen aanmelden, maar ook voor commissiehoofden die vrijwilligers zoeken. U kunt haar bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

4 okt 2012
4-okt-2012

Organisatie

Bestuur

Het bestuur van GM heeft zes leden, een voorzitter, secretaris en een penningmeester met daarnaast drie bestuursleden die o.a. verantwoordelijk zijn voor de Baanatletiek, Lopen en Wandelen. Als zijtak van het bestuur is de wedstrijdorganisatiecommissie (WOC) verantwoordelijk voor de wedstrijden.

Kijk hier wie de leden zijn van Bestuur en commissies.

Commissies

Diverse commissies zijn actief om onze vereniging draaiende te houden. Naast baanatletiek, lopen en wandelen zijn er nog vele andere taken te vervullen. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud en interieur van het clubhuis, het reilen en zeilen van de bar, de website, sponsoring, etc.

Zie het overzicht van de diverse commissies voor een beschrijving van hun taken en wat zij zoal doen.

Kader

Om onze vereniging goed op de rails te houden is er een behoorlijk corps van enthousiaste vrijwilligers werkzaam. We mogen bij GM niet klagen over het aantal vrijwilligers en de manier waarop zij elkaar weten te vinden.

Maar vrijwilligers hebben we nooit genoeg. Mocht u interesse hebben om jurylid te worden, een keer bardienst te draaien, een commissie te ondersteunen, mee te helpen met klussen, het kan allemaal. Meer informatie hierover vindt u onder vrijwilligers.

 

 

25 sep 2012
25-sept-2012

Declaratieformulier

Heb je kosten gemaakt voor de vereniging? Met onderstaand declaratieformulier kun je de kosten declareren.
Download het formulier in de Excel-versie die het best bij jou past (XLSX of XLS formaat):

xlsxDeclaratieformulier GM (xlsx formaat)

xlsxDeclaratieformulier GM (xls formaat)

 

20 sep 2012
20-sept-2012

Waarom heten we Generaal Michaëlis?

 

Het lijkt een wat strijdbare naam. Staat hier een generaal aan het hoofd? Atletiekvereniging Generaal Michaëlis is opgericht in 1957. In de gemeente Best was het in die tijd de gewoonte om verenigingen te vernoemen naar onze bevrijders uit de Tweede Wereldoorlog, in dit geval Generaal Michaëlis. Er is veel te vertellen over Generaal Michaëlis en andere bevrijders. Uiteraard willen we je de informatie hierover niet onthouden, klik hier om meer over onze bevrijders te lezen.

Oprichting en eerste jaren

Op 15 april 1957 werd een oprichtingsvergadering gehouden, waarvoor huis aan huis folders waren verspreid, daarnaast waren nog een 30-tal personen persoonlijk uitgenodigd. Tijdens de vergadering werden de oprichtingsplannen bekend gemaakt. Op 16 april hadden zich al 22 personen aangemeld.

In vogelvlucht door de jaren

De eerste jaren werd er getraind op een sintelbaantje. Midden jaren 60 liep het ledental op tot 150 leden, hierna volgde een daling. In 1980 telde de club 268 leden. In de jaren 80 bleef het aantal leden steeds rond de 250 schommelen.

In 1983 opende GM het eerste clubhuis d'n aanloop op sportpark de Leemkuilen en krijgt een grasbaan op het voetbalveld ter beschikking. Toen zijn ook de recreanten loopgroepen ontstaan. En werden starterscursussen gegeven voor personen die wilden beginnen met recreatief hardlopen.

Op 2 juni 1992 besloot de gemeenteraad om een nieuwe atletiekbaan aan te leggen. Op 2 april 1993 werd deze vier lanes atletiekbaan officieel in gebruik genomen en op11 juni 1994 werd het clubgebouw geopend en de nieuwe naam 'd'n Opstap' onthuld.

In 1996 steeg het ledenaantal boven de 300, een mijlpaal, die zeker ook te danken is aan de opening van de atletiekbaan.

In 2007 vierden we ons 50 jarig bestaan. In die vijftig jaar is onze vereniging uitgegroeid tot een volwassen, bloeiende club, waar naast het neerzetten van een sportieve prestatie, gezelligheid hoog in het vaandel staat.

In 2009 verwelkomden we ook ons 750ste lid. De atletiekbaan is in dat jaar uitgebreid naar zes lanes. Op 23 mei 2009 vond de officiële opening plaats. Hier waren we erg blij mee, omdat we daarmee ook de kans kregen om grote wedstrijden te organiseren.

Op dit moment hebben we ruim 200 vrijwilligers die training geven, bardiensten draaien, clubbladen en nieuwsbrieven maken, het interieur verzorgen, de website bijhouden, wedstrijden organiseren, jureren, de baan onderhouden, schilderen en klussen etc.

Dankzij de inzet van al deze mensen zijn wij een club waar een fijne sfeer heerst, waar onder begeleiding van goed opgeleide trainers een enorm aanbod is aan trainingsmogelijkheden en iedereen iets voor elkaar over heeft.

Een van de doelstellingen van de vereniging is het sportaanbod steeds aan te laten sluiten op de nieuwste ontwikkelingen. Dat betekent dat naast de traditionele atletiekonderdelen als lopen, baanatletiek en wandelen bij onze vereniging ook hedendaagse activiteiten als bijv. Bootcamp worden aangeboden. Maar ook de jongste kinderen kunnen al kennismaken met de atletiek in de Bambi-atletiek. Een bijzondere plek binnen onze vereniging wordt ook ingenomen door de (succesvolle) Specials.

GM een club om trots op te zijn!

 

18 sep 2012
18-sept-2012

Wat is GM?

Atletiekvereniging Generaal Michaëlis is aangesloten bij de Atletiekunie. In de volksmond noemen we ons GM of AVGM.

We hebben een prachtige zes lanes atletiekbaan en een eigen clubgebouw 'd'n Opstap'.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

 • Atletiek, wedstrijdgericht of creatief (vanaf 7 jaar)
 • Hardlopen, wedstrijdgericht of creatief
 • Starterscursus hardlopen
 • Wandelen
 • Nordic wandelen
 • Basiscursus Nordic wandelen
 • Bootcamp
 • Zaalsport
 • We verzorgen ook trainingen voor mensen met een beperking, onze Specials.

Op deze website vind je uitgebreide informatie over bovenstaande onderdelen met trainingsmogelijkheden en tijden.

In de kantine van ons clubgebouw 'd'n Opstap' kun je na de training of bij een wedstrijd terecht voor een kopje koffie, glaasje fris of iets anders.

Wedstrijden

GM organiseert ieder jaar diverse wedstrijden op de atletiekbaan, in de omgeving van sporthal Naastenbest of in het bos.

Wedstrijden die GM organiseert

 • Joe Mann Bosloop (cross) in februari
 • Kermismeerkampen in juli
 • Broos van Erp (interne) Crosscompetitie
 • andere wedstrijden op verzoek van de atletiekunie en/of op eigen initiatief

 

 


Deel op sociale media:

Terug naar boven