Dit is versie 4 van de privacyverklaring van Atletiekvereniging Generaal Michaëlis (AVGM), gevestigd Gildelaan 2, 5684EZ Best, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40236451.

Deze privacyverklaring (voor het laatst herzien op 23 dec 2021) is ook te lezen als PDF-document.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van de verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
AVGM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In ieder geval zullen wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy-verklaring
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren
 
Verwerking van persoonsgegevens leden

Persoonsgegevens van leden worden door AVGM verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die samenhangen met het lidmaatschap, zoals het bijhouden van de leden- en verenigingsadministratie
 • Het innen van de contributie
 • Informatieverstrekking en het uitnodigen voor bijeenkomsten

Voor de bovenstaande doelstelling vraagt AVGM via het inschrijfformulier de volgende persoonsgegevens van u:

 • NAWTE (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres)
 • Financiële gegevens (IBAN, manier van betalen)
 • Geboortedatum en geslacht

Na afloop van het lidmaatschap zullen uw persoonsgegevens nog twee jaar in de administratie worden bewaard.
Volgens wettelijke regels zullen algemene gegevens voor leden- en verenigingsadministratie zeven jaar bewaard blijven.

Leden hebben de mogelijkheid om een telefoonnummer op te geven van een contactpersoon in geval van nood. Dit telefoonnummer wordt enkel met dit doel opgenomen in de administratie. Na afloop van het lidmaatschap wordt dit telefoonnummer gelijktijdig met uw persoonsgegevens verwijderd.

Verwerking van persoonsgegevens niet-leden

Persoonsgegevens van niet-leden ( bijvoorbeeld incidentele vrijwilligers, nieuwsbrief-abonnees) worden door AVGM verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking en gerichte contacten met vrijwilligers
 • Versturen van digitale berichten, waaronder nieuwsbrieven

Voor de bovenstaande doelstelling vraagt AVGM de volgende persoonsgegevens van u:

 • NAWTE + geslacht (voor vrijwilligers)
 • Naam en e-mailadres (nieuwsbrief-abonnees)

Deze gegevens bewaren we zolang u vrijwilliger of nieuwsbrief-abonnee bent. Daarna worden ze binnen twee maanden verwijderd.

Verwerking van persoonsgegevens bij aanmelding evenementen

Bij digitale aanmelding voor een evenement zullen wij u om persoonlijke gegevens vragen. Welke gegevens dit zijn zal afhankelijk zijn van het soort evenement. Deze gegevens zullen bewaard worden tot maximaal twee maanden na afloop van het evenement. Met uw toestemming zullen we de gegevens bewaren om u voor toekomstige evenementen uit te nodigen.

Website

AVGM houdt op haar website algemene bezoekgegevens en statistieken bij. Het IP-adres, het tijdstip van opvraging en ingevulde gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden anoniem verzameld.

Contactformulieren

Berichten die via een contactformulier worden ingevuld worden doorgestuurd naar de betreffende functionaris binnen de vereniging. Deze berichten zullen maximaal drie maanden op de website bewaard blijven.

Plaatsen van foto’s en video’s op website en sociale media

Tijdens wedstrijden en evenementen worden regelmatig foto’s en video’s gemaakt; leden, vrijwilligers en andere deelnemers stellen het doorgaans op prijs deze foto’s te kunnen bekijken. Als lid, vrijwilliger of deelnemer aan een evenement geeft u AVGM toestemming om eventueel van u gemaakte foto’s en video’s te publiceren. U kunt echter altijd bezwaar maken tegen deze publicatie via onderstaand contactadres, waarna deze foto’s en/of video’s verwijderd zullen worden.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt AVGM uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de (lidmaatschaps)overeenkomst die AVGM met u heeft, en als AVGM wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Als lid van AVGM wordt u ook altijd lid van de Atletiekunie (AU), deze organisatie zal dus uw persoonsgegevens ontvangen via het administratiekantoor waarmee AVGM een contract heeft afgesloten.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht AVGM te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij AVGM op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal AVGM deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van AVGM hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

AVGM treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige (16 jaar of jonger) wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van AVGM. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. AVGM raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

AVGM past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. AVGM raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of AVGM wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: secretaris AVGM
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.