Voor een sociaal veilige sportomgeving en preventie van seksuele intimidatie

Inleiding

AVGM bestaat sinds 1957 en ontleent haar bestaansrecht aan de sportactiviteiten maar ook aan de fijne sfeer waarin gesport kan worden. Sportbeoefening en sportbeleving behoren prettig te zijn en doorgaans gaan onze leden op een respectvolle manier met elkaar om. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin leden zich niet prettig voelen. Het bestuur van AVGM heeft daarom deze gedragscode opgesteld om duidelijk te maken welke omgangsvormen men wenst te zien binnen de eigen vereniging, maar ook in omgang met andere verenigingen. Deze code beschrijft het doel, de uitgangspunten en een aantal algemene en specifieke gedragsregels. Iedereen binnen AVGM: bestuursleden, (hulp)trainers, begeleiders, het vrijwilligerskader maar ook leden en hun ouders/begeleiders dienen te handelen conform deze gedragscode.

Een onderdeel van een veilige sportomgeving zijn maatregelen om seksuele intimidatie te voorkomen. Daarom hebben we voor AVGM ook specifieke gedragsregels en preventiemaatregelen opgesteld ten bate van alle leden en specifiek voor de bescherming van onze jeugdleden.

Als laatste is een aantal maatregelen opgesteld.

Doel

Het doel van deze gedragscode is bruikbare regels te geven voor de gewenste omgang of gewenst gedrag voor alle betrokkenen binnen AVGM. Deze regels moeten bijdragen aan een gezonde sportomgeving en sportsfeer, een respectvolle onderlinge omgang met elkaar en het voorkomen van ongewenst gedrag.

Uitgangspunten

 • De oprechte wensen en de belangen van een lid hebben voorrang boven de wensen en belangen van de bestuursleden en/of trainers, mits niet in strijd met de statuten.
 • Respectvolle onderlinge omgang wordt nagestreefd. Bestuursleden, (hulp)trainers, begeleiders en het vrijwilligerskader geven daarbij het goede voorbeeld.
 • Onder ongewenst gedrag verstaan we alle vormen van intimidatie, agressie en geweld, discriminatie of pesten.
 • Van ongewenst gedrag kan zowel sprake zijn bij direct contact als bij contact via communicatiemiddelen als telefonisch, internet, e-mail, sms, etc.
 • Om te bepalen of er sprake is van ongewenst gedrag wordt niet uitgegaan van de bedoelingen van de veroorzaker, maar van de wijze waarop het gedrag overkomt bij de persoon die het ondergaat.
 • Mensen hebben het recht om zelf hun grenzen te stellen in de omgang met elkaar.

Gedragsregels

Algemene gedragsregels

 • Respecteer de privacy van je clubleden in ruime zin.
 • Ga op een respectvolle manier met elkaar om.
 • Onthoud je van ongewenst gedrag zoals schelden, grof taalgebruik, irriteren, geweld, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie en andere vormen van (verbale) agressie.
 • Ongewenst gedrag kan gemeld worden bij de vertrouwenspersoon.
 • Meld ongewenst gedrag ook als het onbedoeld door jezelf is veroorzaakt.
 • Bij wangedrag van jeugdleden worden direct de ouders geïnformeerd.
 • Gebruik de accommodatie en materialen zoals dat bedoeld is.
 • Heb respect voor de vertrouwelijkheid van informatie die je krijgt van de vereniging.
 • Draag de gedragscode ook uit naar o.a. toeschouwers, ouders, etc.
 • Ook buiten het AVGM complex ben je een ambassadeur van de club. Zorg ervoor dat je de club op een sportieve en correcte wijze vertegenwoordigt.

Specifieke regels voor trainers en begeleiders

 • Zorg voor een omgeving waarin de sporter zich fysiek en emotioneel veilig voelt.
 • Leer de leden dat spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
 • Je hebt een voorbeeldfunctie.
 • Bedenk dat leden voor hun plezier sporten en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van de sport, verliezen trouwens ook.
 • Schreeuw niet en maak de leden nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen (zeker niet ten overstaan van derden).
 • Sporters hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.

Specifieke Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleed- of hotelkamer. Bij risicogevoelige situaties (bijvoorbeeld wassen/douchen, uitkleden en slapen gaan) zijn minstens twee leidinggevenden aanwezig. Indien er door omstandigheden maar een leidinggevende aanwezig kan zijn, dan moet ervoor gezorgd worden dat altijd meer dan 1 jongere aanwezig zal zijn.
 • De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Maatregelen tegen ongewenst gedrag

Vertrouwenspersoon

Wanneer je als atleet, trainer, ouder of toeschouwer ongewenst gedrag ervaart, meld je dit bij de vertrouwenspersoon. Het kan gaan om pesten, treiteren, intimideren, manipuleren, schelden, iemand buiten sluiten, agressie, spugen. Een te onderscheiden ongewenste omgangsvorm is de seksuele intimidatie, ongewenst aanraken, seksueel getinte opmerkingen, aanranding of verkrachting. Ieder voor zich heeft hierin een grens. Als iemand over jouw grens gaat waardoor je je onprettig voelt dan heet dat een ongewenste omgangsvorm.

De vertrouwenspersoon gaat strikt vertrouwelijk om met alle informatie en zal niets doen buiten de melder of klager om. Soms is het voor iemand, vooral een jeugdlid, moeilijk om te reageren naar de vertrouwenspersoon. In dat geval kan een ouder of trainer dit met de vertrouwenspersoon bespreken.

Binnen AVGM is Ria van Dooren aangesteld als vertrouwenspersoon.

vertrouwenspersoon resize

Zij is te bereiken via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon 0499-395625.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Alle trainers, vrijwilligers die op welke wijze dan ook direct betrokken zullen zijn bij de begeleiding van jeugdleden zullen vanaf 2015 worden verzocht om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Deze verklaring kan voor trainers van minderjarigen/G-atleten door tussenkomst van de secretaris van AVGM gratis worden aangevraagd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De commissie Lopen behartigt de belangen van de recreatieve - en wedstrijdlopers. In de commissie hebben zitting:

 • een bestuurslid (voorzitter Lopen)
 • de trainingscoördinator
 • de looptrainers als afgevaardigden uit de recreantengroepen en de wedstrijdgroep

Haar taak bestaat uit:

 • adviseren in trainingsprogramma
 • zorg voor kwalitatief en kwantitatief goed trainerscorps.
 • zorgen voor het goed verlopen van de trainingen
 • trainingsopbouw in de meest ruime zin (groepen, niveaus, indeling in groepen)
 • opleidingen van trainers en assistent trainers
 • stimuleren deelnemen aan eigen wedstrijden door leden
 • organiseren van de loopcursussen voor beginners
 • veiligheid loopgroepen tijdens trainingen
 • blessurepreventie

 

De commissie Wandelen behartigt de belangen van de recreatieve wandelaars en Nordic wandelaars. In de commissie hebben zitting:

 • een bestuurslid (voorzitter Wandelen)
 • de trainers als afgevaardigden uit de groepen

Haar taak bestaat uit:

 • adviseren in trainingsprogramma
 • zorg voor kwalitatief en kwantitatief goed trainerscorps
 • zorgen voor het goed verlopen van de trainingen
 • opleidingen van trainers en assistent trainers
 • organiseren van de Nordic Walking cursussen voor beginners
 • veiligheid groepen tijdens trainingen
 • blessurepreventie

 

De WOC is verantwoordelijk voor de volledige organisatie van wedstrijden in Best. Zij budgetteert de wedstrijden en bewaakt de uitgaven van de wedstrijden.
In de commissie hebben zitting:

 • een bestuurslid (voorzitter WOC)
 • wedstrijdsecretaris thuiswedstrijden
 • materialen commissie (deze heeft de zorg over het te gebruiken materiaal)
 • diverse leden in de commissie en in het veld

Zeer nauw betrokken bij deze commissie is de juco, dit is de jury contact persoon. In overleg met de WOC wordt het aantal benodigde juryleden voor een wedstrijd bepaald. De juco zorgt dat het aantal benodigde juryleden aanwezig is.
De juco zorgt er eveneens voor dat het jurycorps regelmatig wordt aangevuld met nieuwe leden door het organiseren van jurycursussen.

 

Momenteel hebben we alleen een NAC voor de jeugdleden.
In de commissie hebben zitting:

 • jeugdtrainers van TC baan
 • leden (commisieleden)

De commissie houdt zich bezig met het ontspanningsprogramma. Zo staat er voor de jeugd jaarlijks een jeugdkamp, bingoavond, zwemmen en een speurtocht op het programma.

 

De CHC zorgt voor de:

 • barbezetting tijdens trainingsavonden
 • barbezetting tijdens wedstrijden
 • barbezetting tijdens overige evenementen
 • inkoop
 • prijsbepaling van de consumpties
 • het bij- en schoonhouden van het clubgebouw
 • onderhoud clubgebouw
 • de coördinatie van het gebruik van het clubgebouw

In de commissie hebben zitting:

 • kantinebeheerder(s)
 • bardienstmedewerkers

 

Er is vaak veel publiciteit rond de vereniging: verslagen van wedstrijden, aankondigingen van door GM te organiseren wedstrijden, startergroepen voor hardlopen, cursussen Nordic Wandelen.

Daarnaast zorgt een redactie voor het digitale clubblad en verschijnen er regelmatig nieuwsbrieven. Het kader en leden kunnen een bijdrage voor het clubblad leveren. Het kader levert informatie voor de nieuwsbrieven.

 

De sponsorcommissie houdt zich bezig met adverteerders en het binnen halen van sponsorgelden.
In de commissie zitten:

 • twee bestuursleden
 • adviseurs (leden)
 • secretaris sponsorcommissie

 

De webcommissie beheert de website van GM, bewaakt de content, zorgt voor de eindcontrole van de aangeleverde teksten en speelt in op nieuwe ontwikkelingen.

De eindredacteuren zijn ook verantwoordelijk voor de samenstelling en uitgave van het digitale clubblad.

De webcommissie bestaat uit:

 • bestuurslid
 • twee webmasters
 • een eindredacteur
 • enkele commissieleden
 • coördinator social media

 

 

Registreert nieuwe leden a.d.h.v. het inschrijfformulier. Zorgt voor de mutaties van bestaande leden en verzorgt de communicatie met de Atletiekunie.

.

 

Bestuur

Het bestuur van GM heeft zes leden, een voorzitter, secretaris en een penningmeester met daarnaast drie bestuursleden die o.a. verantwoordelijk zijn voor de Baanatletiek, Lopen en Wandelen. Als zijtak van het bestuur is de wedstrijdorganisatiecommissie (WOC) verantwoordelijk voor de wedstrijden.

Kijk hier wie de leden zijn van Bestuur en commissies.

Commissies

Diverse commissies zijn actief om onze vereniging draaiende te houden. Naast baanatletiek, lopen en wandelen zijn er nog vele andere taken te vervullen. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud en interieur van het clubhuis, het reilen en zeilen van de bar, de website, sponsoring, etc.

Zie het overzicht van de diverse commissies voor een beschrijving van hun taken en wat zij zoal doen.

Het belang van de vrijwilliger

De belangeloze inzet van onze vrijwilligers is door de jaren heen altijd een kenmerk van GM geweest en loopt als het ware als een rode draad door onze vereniging.

Onze vrijwilligers vormen het cement van de vereniging. Door hun liefde en inzet voor GM bieden zij de structuur waardoor wij heel veel vitaliteit en veerkracht behouden. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers kunnen wij als vereniging bestaan en de contributie laag houden.

Vrijwilligers hebben we nooit genoeg. Mocht u interesse hebben om jurylid te worden, een keer bardienst te draaien, een commissie te ondersteunen, mee te helpen met klussen, het kan allemaal. Een volledig vacatureoverzicht vindt u onder vacatures.

Vrijwilligerscoördinator

Om overzicht over het vrijwilligerscorps te houden – het gaat bij onze vereniging om zo'n 200 mensen – hebben we een vrijwilligerscoördinator. Zij weet welke leden (en ouders van jeugdleden) een steentje bijdragen en bij welke onderdelen zij actief zijn. Daarnaast is ze op de hoogte waar nog dringend mensen nodig zijn en houdt ze het vacatureoverzicht actueel. Voor nieuwe vrijwilligers zal zij proberen een plaatsje binnen de vereniging te zoeken, waarbij natuurlijk rekening wordt gehouden met de wensen en de mogelijkheden van de vrijwilliger.

Vanzelfsprekend kan iedereen altijd contact met haar opnemen. Dat geldt voor leden die wellicht meer informatie willen hebben over bepaalde taken of zich als vrijwilliger willen aanmelden, maar ook voor commissiehoofden die vrijwilligers zoeken. U kunt haar bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Inschrijven voor vrijwilligerswerk is ook mogelijk. Hiervoor kunt u het docxinschrijfformulier invullen.

Hieronder een overzicht van de vacatures bij onze vereniging.

Wil je graag een steentje bijdragen als vrijwilliger, maar er staat hier geen vacature bij die bij je past? Neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Ook voor algemene vragen of opmerkingen over vrijwilligerstaken binnen de vereniging kun je bij haar terecht.

 

Het bestuurslid baanatletiek vertegenwoordigt de baanatletiek van GM in het bestuur en is verantwoordelijk voor het beleid , de aansturing en de afstemming binnen de baanatletiek.

Taken en verantwoordelijkheden van het bestuurslid baanatletiek:

 • Vormgeven beleid baanatletiek
 • Centraal aanspreekpunt baanatletiek
 • Afstemming met collega bestuursleden over vereniging brede onderwerpen
 • Contactpersoon voor de Atletiek Unie voor baanatletiek (o.a. competitiewedstrijden)
 • Contactpersoon voor de gemeente voor zaalhuur 
 • Organiseren en voorzitten Commissie baanatletiek
 • Aanspreekpunt bestuur voor Neven Activiteiten Commissie baan
 • Opstellen jaarverslag baanatletiek 
 • Aanleveren informatie baanatletiek voor begroting
 • Actueel houden inhoud website over baanatletiek
 • Bijhouden van de mailbox baanatletiek en het afhandelen of uitzetten van acties die daar uit voortkomen
 • Indeling  trainingstijden en trainers baanatletiek in overleg met de coördinatoren 
 • Opleidingsplan voor trainers en centraal aanspreekpunt voor externe opleidingen

Randvoorwaarden:

 • Het bestuur vergadert één maal per maand
 • Tijdsbesteding is gemiddeld 4-8 uur per week. Deze tijdsbesteding is mede afhankelijk van de eigen initiatieven en kan gedeeltelijk vanuit thuis worden ingevuld. Een regelmatig bezoek aan de baan is nodig om goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen en afstemming met coördinatoren en trainers.

Wat krijg je er voor terug:

 • Inzicht in het functioneren van onze atletiekvereniging en de veelzijdigheid van de vraagstukken die aan de orde zijn.
 • Het deelnemen aan besluitvorming over onderwerpen op zowel korte als lange termijn.
 • Er zijn altijd onderwerpen die niet specifiek toe te wijzen zijn aan één van de bestuursleden,  die wellicht ook voor jou interessant zijn.
 • Beter beeld van het financieel reilen en zeilen van onze vereniging.
 • Bestuurlijke ervaring.
 • Een goed georganiseerde sportvereniging met leden in de leeftijd van 4 tot 90 jaar.
 • Het samenwerken met een enthousiaste groep van vrijwilligers.

Reactie en informatie:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Wil jij opgeleid worden tot trainer hardlopen?

Zonder enthousiaste trainer is het hardlopen een stuk minder leuk. Op meerdere dagen kunnen we nieuwe trainers inzetten, dus hierbij een oproep aan belangstellenden om zich te melden.
Als hardlooptrainer begeleid je een groep recreanten. Behalve het plannen van de route, zorg je ook dat de trainingsopbouw klopt, je houdt de groep in de gaten en zorgt dat alle deelnemende atleten mee kunnen, je houdt een warming-up en cooling-down, kortom je begeleidt de training vanaf het begin tot het eind. Ben je zelf (beginnend) hardloper dan heb je vast al wel enig idee wat daar bij komt kijken.
We streven naar verjonging van het trainerscorps, daarom hopen we dat vooral jonge atleten (tot ongeveer 45 jaar) gaan reageren op deze oproep.
Je wordt natuurlijk niet meteen in het diepe gegooid, maar je krijgt een opleiding waarbij de kneepjes van het vak je deskundig worden bijgebracht. Dus je leert er zelf ook weer een boel van.

Belangstelling of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met het bestuurslid lopen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wie komt onze EHBO-ploeg versterken?

Iedereen zal begrijpen dat het bij wedstrijden noodzakelijk is dat er EHBO-ers paraat staan. Vaak hoeven ze helemaal niet in actie te komen, maar als dat wel nodig is, zijn ze onmisbaar. Gelukkig kunnen we al zo’n vijf jaar een beroep doen op een enthousiast groepje vrijwilligers, maar helaas hebben er enkelen om verschillende redenen moeten afhaken. De overgebleven vijf personen lukt het niet om alle wedstrijden (jaarlijks meer dan 15) voor hun rekening te nemen.
Daarom zijn we dringend op zoek naar versterking.
Dus: ben je verpleegkundige, BHV-er of een ander soort hulpverlener met EHBO-diploma? Meld dit dan a.u.b. bij ons. Hoe meer EHBO-ers bij ons bekend zijn, hoe minder vaak wij je zullen vragen.
Je hoeft geen lid van de vereniging te zijn, ook ouders of begeleiders zijn welkom. Of misschien ken je wel iemand met een medische achtergrond die we kunnen benaderen?
Ook als je geen geldig EHBO-diploma hebt maar wel interesse hebt om dat (deels op kosten van GM) te halen en lid te worden van onze EHBO-ploeg ben je van harte welkom.

Voor aanmelden of meer informatie kun je contact opnemen met de EHBO-coördinator: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Dat zijn vrijwilligers, die bij de wedstrijden meehelpen om het materiaal op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. Op aanwijzingen van de materiaalbeheerder(s) ga je aan de slag. Zowel bij loop- als baanwedstrijden hebben we hiervoor mensen nodig. Wedstrijden vinden gedurende het hele jaar plaats. Je krijgt een overzicht wanneer de wedstrijden plaatsvinden en kunt dan aangeven wanneer je kunt meehelpen.
Voor aanmelden of meer informatie kun je contact opnemen met de materiaalploeg: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor de dinsdag en eventueel donderdag zoeken we een trainer voor onze C-junioren.

We zoeken iemand die al enige ervaring heeft als trainer en het leuk vindt om met jongeren van 14 en 15 jaar om te gaan en in staat is ze enthousiast te maken en te houden.

Heb je voor deze vacature belangstelling of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het bestuurslid baanatletiek met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De sponsorcommissie heeft jullie hulp nodig. Geniet je ook zo van onze mooie accommodatie, neem je ook zo graag deel aan wedstrijden, die door GM georganiseerd worden? Tijden zijn veranderd, kosten gaan omhoog en subsidies gaan omlaag.

Om alle activiteiten te kunnen voortzetten is GM gebaat bij sponsors, zonder hen houden we het hoofd niet boven water.

Wij hebben daarom dringend behoefte aan nieuwe leden voor onze sponsorcommissie. Het hoeft niet echt veel tijd te kosten, je moet alleen een beetje lef hebben om bedrijven te bezoeken. Zoals bij alle taken binnen de vereniging geldt 'vele handen maken licht werk'.

Meld je aan, want samen kunnen we zorgen dat GM de mooie club blijft, die het al is! Je kunt contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het clubgebouw is het centrale punt van onze vereniging en voor veel leden een aantrekkelijke plaats om elkaar te ontmoeten. Een dertigtal vrijwilligers zijn regelmatig in de weer om dat zo te houden. Soms zichtbaar (achter de bar) of niet zichtbaar (achter stofzuiger, ragebol, stoffer en blik of de mop).

We zoeken nog een vrijwilliger voor de huishoudelijke taken in ons clubgebouw. De dinsdagochtenden staan daarvoor in ons wekelijkse schema. Voor aanmelden of meer informatie neem contact op met de clubhuisbeheerder: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Vier avonden per week traint de jeugd. Er zijn veel groepen in alle leeftijdscategorieën, dus er zijn ook veel trainers nodig.

Voor enthousiaste mensen, die in staat zijn dat enthousiasme op jeugdige atleten over te brengen, is binnen onze vereniging altijd wel een plaats als (assistent)trainer. Wanneer je ervaring hebt op het gebied van begeleiden en motiveren van jeugd, is dat natuurlijk mooi meegenomen, maar niet perse noodzakelijk. Belangrijker is dat je enthousiast en leuk met kinderen kunt omgaan. De vereniging zorgt voor een opleiding, mocht je die nog niet hebben genoten.

Voor aanmelden of meer informatie neem contact op met het bestuurslid baanatletiek: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gelukkig kunnen we bij wedstrijden een beroep doen op een groot aantal enthousiaste (ouders van) leden die als jurylid willen optreden. Maar niet iedereen kan altijd en bij een evenement als bijvoorbeeld de Kermismeerkampen hebben we ontzettend veel juryleden nodig. Daarom zoeken we doorlopend vrijwilligers, die opgeleid willen worden tot jurylid. Die opleiding (vier dagdelen) is nodig omdat het vaak om officiële wedstrijden gaat. Als je een diploma hebt, kun je meehelpen. De tijd die je er in steekt is te overzien. Je kunt zelf aangeven welke wedstrijden je wilt jureren. Gemiddeld komt dit neer op 3 á 4 wedstrijden per jaar. Juryleden die ambitie hebben om vaker en bij belangrijke wedstrijden te jureren of als starter, microfonist, wedstrijdleider of scheidrechter op willen treden kunnen door extra cursussen volop aan hun trekken komen.

Neem voor aanmelden of meer informatie contact op met jurycoördinator: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het clubhuis is minimaal vier avonden per week en de zaterdagochtend geopend en op die momenten moet er dus bediening zijn. Bovendien vinden er regelmatig evenementen plaats, waarbij ook een beroep op vrijwilligers wordt gedaan voor bediening. Gelukkig kunnen we al een beroep doen op een grote groep leden die met veel enthousiasme de klanten van een drankje voorzien, maar nieuwe vrijwilligers voor de bar zijn altijd welkom. Je kunt vooraf afspraken maken of je een of meerdere keren per maand een vaste avond wilt draaien of alleen incidenteel gevraagd wilt worden, bijvoorbeeld bij evenementen of wanneer iemand wegens ziekte of vakantie verhinderd is.

Voor aanmelden of meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als vereniging verrichten we diverse onderhoudswerkzaamheden op onze accommodatie. Denk hierbij aan onkruid verwijderen, goten schoonmaken, konijnengaten vullen met aarde, schoonhouden steeplechase bak, schoffelen kogelsector, etc.

Voor deze onderhoudswerkzaamheden wordt regelmatig een hulpvraag geplaatst in een speciale Whatsapp groep. Voor een bepaalde dag worden dan mensen gezocht. Hoe groter de groep, hoe eerder klaar. Ook is het veel gezelliger om met een hele club vrijwilligers de handen uit de mouwen te steken. Er zijn geen verplichtingen en alles wat je doet is meegenomen, al is het maar een uurtje per jaar.

2020 WhatsApp Klussengroep

Heb je kosten gemaakt voor de vereniging? Met onderstaand declaratieformulier kun je de kosten declareren.
Download het formulier in de Excel-versie die het best bij jou past (XLSX of XLS formaat):

xlsxDeclaratieformulier GM (xlsx formaat)

xlsxDeclaratieformulier GM (xls formaat)


Deel op sociale media:

Terug naar boven